យើងផ្តល់ជូន Assembleon FCM, AX Placement machine accessories ដូចជា: PPU, PHS, TC, Laser, Feeder, camera, belt... accessories.
ផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសម្រាប់ PHS, PPU, TC, BOARD ផងដែរ។

ផលិតផលមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់តម្រូវការបន្ថែម!

 

123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/10