យើងជាអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់ AI (Auto Inserter/Thru-hole machine) ដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់ AI ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជួរពេញលេញ ផលិតផលមួយចំនួនត្រូវបានកែលម្អ ដោយប្រើប្រាស់ដែក tungsten ដែកកាបូន ប្រើប្រាស់បានយូរ ខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់!

ម៉ូដែលបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិគឺ៖ AVB, AVF, AVK, AVK2, AVK2B, RH, RH6, RHU, RH2, RH3, RHS, RHS2B

ម៉ូដែល Universal Auto Inserter គឺ៖ VCD, 6380, 6287, 6293, 6295, 6241 ជាដើម។

ផលិតផលមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ ១/៤០